Фирмен психологически профил

Изготвянето на фирмен психологически профил е подходящо за компании, в които се цели оптимизация и профилактика на работната среда и ефективността на производствения процес. Изследват се и се определят основни елементи на работната среда, някои от които са: мотивация на служителите, стресогенни фактори, екипна кохезия, фирмена култура и идентичност, комуникативни процеси и ефективност на комуникационните канали, умения за организиране и управление на работния процес, професионална пригодност.

Изготвянето на фирмен психологически профил е от особена важност за организации, в които се наблюдава проблем, но той не може да бъде ясно дефиниран.

За изследване и оценка на актуалния проблем, се използват различни методи.

Изборът на един или няколко от тях се определя от заявката и спецификите на конкретната организация.

 
Методите, които използваме са:

1. Провеждане на индивидуално интервю
Интервюто се провежда персонално с всеки един служител. Основно правило, съобразно което се работи, е конфиденциалност.

С интервюирания се обсъждат предварително заявени проблемни области и се изясняват определени фактори, повлияващи организационното функциониране. Служителят се предразполага да говори за всички теми, които счита за важни, както и да откаже да отговори на въпроси, които смята за неудобни или го притесняват.


2. Попълване на анонимна анкета
В стремежа си да предлага максимално ефективни решения на своите клиенти, екипът специалисти на Амарна създава специална анкета за всяка компания и всеки конкретен екип. Анкетата се попълва индивидуално от всеки служител. Той не вписва името си, което му дава широко поле за конфиденциална изява. По този начин анкетираните се чувстват по-малко уязвими и свободни да споделят мнението си.


3. Провеждане на психологическо тестиране
Психологическото тестиране се извършва чрез попълване на стандартизирани за български условия тестове и въпросници. Те са насочени към изследване характеристиките и особеностите на личността, степен на психическа издръжливост, темпераментова структура.

Тестират се:
  :: Равнище на тревожност
  :: Нива на бърнаут
  :: Степен на мотивация
  :: Ниво на професионален стрес
  :: Потребност от постижения
  :: Лидерски умения
  :: Професионални интереси


4. Групова работа
Под формата на група, с активното участие на всеки член се изследват и анализират взаимоотношенията в екипа.

Периодът на изграждане на фирмен психологически профил зависи от заявката на клиента и от особеностите на фирмата. При извършване на услугата периодично се дава обратна връзка на мениджърския състав, като се запазва анонимността на служителите, подали информацията.

След изграждането на фирмен психологически профил се изгражда план с корекционни стратегии и техники за преодоляване на очертаните проблеми.