Сплотяване на екип

Качеството на работа и успешност на фирмата, зависи в голяма степен от това доколко служителите умеят да работят в екип. Честите конфликти и липсата на адекватна комуникация между членовете оказва пряко негативно въздействие върху работния процес. Не са рядкост и случаите, при които екипната работа се извършва само от една малка част служители или мениджърската роля бива разпределена между неформалните лидери в групата.

Сплотяване на екип е нова по-различна форма на групов тренинг, която специалистите на Амарна разработват. Тя е насочена към оптимизиране и регулиране вътрешно-груповите процеси във Вашия екип.

Участниците в този тренинг се поставят в специфични и нетипични за тях ситуации, за да се изследват ролите, които те заемат в екипа, техните отношения, както и причините за съществуващи проблеми и конфликти. Членовете на екипа участват при оценката и анализа на всяка ситуация, в която са поставени. Така те съдействат за повишаване на груповата кохезия и изграждането на план за повишаване качеството на общите проекти.


Основни теми, върху които се акцентира
  :: Принципи на екипна работа
  :: Изпълнявани роли в групата
  :: Груповата кохезия
  :: Доверието между членовете на екипа
  :: Асертивно поведение
  :: Конформизъм
  :: Комуникацията в екипа

Резултати от тренинга
  :: По-висока ефективност в работния процес
  :: По-прецизно вземане на решения
  :: Повишаване на удовлетвореността от работата
  :: По-високи нива на мотивация
  :: Стимулиране креативността на служителите
  :: Намаляване на конфликтите