• Начало
  • Блог
  • Консултирането е отговорът… Но кой е въпросът? 25 въпроса за двойки и семейства - Чарт ІI
Rss feeds

Наука ››

Консултирането е отговорът… Но кой е въпросът? 25 въпроса за двойки и семейства - Чарт ІI

Даниел Генков
0 коментара

Даниел Екщайн
The Family Journal 2001

Във втората част се представят 25-те въпроса, за които се споменава в първата част.

25 въпроса за взаимоотношенията:

 

1. С помощта на скала от 1 до 10, оценете нивото на удовлетвореност от сегашната си връзка. Обяснете конкретната причина или причини за тази стойност.

Тук акцентът е върху връзката между партньорите от гледна точка на чувствата (ниво на удовлетвореност) и мислите (причинност).

2. Избройте няколко дейности, които обикновено носят радост, забавление и/или щастие на вас и партньора ви.

Акцентът отново е върху връзката, но тук представена чрез дейността. Хората често описват връзката си в термините на някаква дейност, която партньорите упражняват заедно.

3. Кое е главното нещо, което правите сами за себе си и което ви носи щастие (ако има такова)?

Тук акцентът се измества към личността. Отново като описателно средство се използва дейността, но вече в контекста на ценностната система на личността. Този въпрос разкрива ценностите на личността, или това, което помага на партньорите да не загубят себе си във връзката си с другия. Ценностите осигуряват границите на личността, след които личността престава да бъде личност, а в такъв случай – и пълноценен партньор. За да бъде една връзка пълноценна, индивидуалността на всеки от партньорите трябва да бъде съхранена.

4. Кое беше най-важното от миналата година лично за вас? А за вас като двойка/семейство?

Още веднъж тук се разглеждат ценностите, но в тяхната динамика, устойчивост във времето, като се включва смяна на гледната точка от собствената към тази на партньора.

5. Можете ли да се сетите за някакъв момент напоследък, в който сте се изненадал/а приятно от себе си или сте направил/а нещо необикновено, което ви е зарадвало?

Целта на този въпрос вероятно е сходна с тази на третия, но тук се разглежда на процесуално ниво. Докато в горния въпрос се разглеждат дейности, които са ценни за личността по принцип, тук „напоследък” ни отвежда към по-конкретно времево измерение. Така може да се проследи развитието на ценностната система на партньорите преди и след формирането им като двойка – доколко ценностите им са се променили, кои от тях са изчезнали, кои са възникнали и кои са онези ценности, останали устойчиви във времето – може би именно те формират границите на техните личности.

6. Отговорете на горния въпрос като двойка/семейство.

Въпросът изисква разсъждения в същата насока, но след децентриране. Акцентът се връща към връзката.

7. Можете ли да си спомните момент, в който сте си мислил/а, че имате проблем във взаимоотношенията, без да сте имал/а такъв? Какво промени ситуацията от проблемна в безпроблемна?

Темата за проблема и псевдопроблема се поставя тук във връзка с личностния ресурс за справяне. Идеята е човекът да си спомни как се е справил с проблем в миналото и да използва този опит в настоящето. По този начин човекът сам открива собствените си ресурси за справяне и преминава към операционализиране на този ресурс.

8. В каква част от времето чувствате вашите взаимоотношения като хармонични? Дайте конкретни примери, когато сте се чувствал/а свързан/а с партньора си и неутрален/на към него.

Този въпрос разглежда динамиката на взаимоотношенията – доколко партньорите успяват да се синхронизират и в каква част от времето поддържат този синхрон. Конкретните примери разкриват кои са основните елементи, които поддържат синхрона и причините, които го разрушават.

9. Как смятате, че биха описали вашата връзка приятелите ви?

Тук отново се търси другата гледна точка – от позицията на трето лице. Третото лице освен това е и приятел, т.е. човек, който прилича на нас, но е извън ситуацията и може да я види цялостно, който ще бъде достатъчно честен, но няма да ни критикува. Това е една игра за съзнанието, тъй като това сме си все ние, от колкото и гледни точки да разглеждаме проблема. Игра от типа „ако аз бях на твое място..., щях да...”. Съзнанието ни често играе тази игра в ежедневието.

10. Посочете няколко примера от изминалия месец, в които вашият партньор ви е подкрепил.

11. Посочете няколко примера от изминалия месец, в които  вашият партньор ви е обезкуражил.

Тези въпроси разкриват подкрепящо и неподкрепящо поведение. Когато партньорите установят чрез конкретни примери кое в поведението им ги кара да се чувстват подкрепени и кое – обезкуражени, имат възможност да работят върху тези елементи и да увеличават първите фактори, редуцирайки вторите.

12. Какво смятате, че казват отговорите ви на 9,10 и 11 въпрос за вашите желания, нужди, мотиви и ценности?

Тук е мястото за самоанализ на дадените отговори, като целта  е човекът сам да достигне до формулировката на своята ценностна система, сам да определи нуждите и желанията си – т.е. абсолютно необходимите елементи, удовлетворяванито на които
ще гарантира един пълноценно функциониращ индивид, а всяка пълноценна връзка започва  именно от събирането на точно такива индивиди. Мотивите и ценностите обясняват на личността поведението и някои от нуждите и желанията и.

13. Когато вие и вашият партньор сте (А) щастливи заедно в сравнение с (Б) в конфликт един с друг, какво всъщност би се видяло и/или чуло, ако тези моменти бяха записани на видео?

Отново се търси различна перспектива. Хипотетичната ситуация осигурява поглед отстрани, а сравнението на хармоничните с конфликтните взаимоотношения отново дава онези детайли в поведението, които често убягват на партньорите. Ако се фокусират върху тях, те могат да заздравят хармонията и да избегнат конфликтните ситуации.

14. Какво имате право да очаквате от партньора си?

15. Какво има право да очаква партньорът ви от вас?

Задават се границите на личността. Изразяването на очакванията също разкрива някои от основните нужди и желания.

16. Разгледайте следващите три различни описания на привързаността. По какъв начин ще опишете връзката си като:
(А) Сигурна (дайте примери)
(Б) Амбивалентна (дайте примери)
(В) Отбягваща (дайте примери)

Типът привързаност във всички варианти на партньорските отношения играе централна роля в развитието на връзката. Ако съответната връзка е формулирана ката амбивалентна или отбягваща, партньорите трябва да работят върху доближаването й до сигурна, където от съществено значение е доверието между тях.  

17.  Как конкретно би (А) изглеждало, (Б) се усещало, (В) звучало и/или дори (Г) ухаело, когато с партньора ви сте наистина свързани един с друг?

Това са различните канали, през които човек преработва информацията – зрение, слух, обоняние, осезание. Осезанието е третият елемент от схемата мислене-чувство, усещане-интуиция от типологията на Юнг, който се появява във въпросите. Целта, вераоятно, е да се установи кой е преобладаващия канал, през който човек възприема.

18. Обратно на горните описания, опишете взаимоотношенията си, когато се чувствате отчужден/а и дистанциран/а.

Формулирането на индикаторите за отчуждение от партньора помага по обратния път да се намерят индикаторите за сближаване.

19.  Използвайки аналогията с маркировъчните флагчетата, поставяни при състезания, какво ще определите като (А) зелено флагче – положителен индикатор „продължи напред с връзката”; (Б) жълто флагче – предупредителен индикатор, който може да забавя развитието на връзката; (В) червено флагче – кое е прекратявало връзката в миналото или може да я прекрати в бъдеще?

Този въпрос е сходен с предишния – идентифицират се положителните, отрицателните и предупредителните сигнали, които влияят върху връзката с цел да се заздрави, като се разчете информацията от всеки сигнал. Аналогията с пътя е много добра, защото точно както когато пътуваме се нуждаем от указания за правилната посока, така и в партньорските взаимоотношения наличието на такива насоки ни помагат да не изгубим верния път.

20. Когато вие и партньорът ви сте изправени пред трудност, как    я разрешавате?

И този въпрос е насочен към личния ресурс за справяне, но тук акцентът е върху общото решение, върху капацитета на двамата партньори като събирателна единица и върху процеса на търсене на решение. Изследва се доколко партньорите могат да бъдат добър екип.

21. Посочете пример/и, когато не сте имали проблеми във взаимоотношенията си.

Връщането към безпроблемна ситуация показва ценното в една връзка, което е събрало партньорите заедно.

22. Как предотвратявате задълбочаването на един проблем?

Разкрива се набора от действия и подходи, използвани като превенция от конфликти.

23. Представете си, че когато се събудите утре откривате, че се е случило чудо и всички трудности между вас и партньора ви са изчезнали. По какъв начин би се различавал живота ви? Приемете, че чудото се е случило през нощта, докато сте спели; какви малки разлики можете да забележите на сутринта, които показват, че чудото наистина се е случило?

Този въпрос ни отвежда към подсъзнателните ресурси за справяне, или четвъртия елемент от вече споменатата схема на Юнг – интуицията. Чудното и приказното са елементи от символичния език на подсъзнанието, което е един неизчерпаем източник на решения, ако се разшифроват посланията му. Сънят събужда подсъзнанието, за да се открият неизползваните му ресурси. Детайлите от описаната картина биха разкрили представата на партньорите за идеалната връзка. Част от тези детайли могат да станат част от ежедневието и да доближат идеалната картина до реалната.  

24. Какво е необходимо да се промени във вашата    връзка, за да бъде животът ви по-щастлив?

Отново се извличат маркерите на пълноценната връзка, разглеждани през призмата на прехода от настояще към бъдеще.

25. Как биха могли хората около вас да разберат, че връзката ви се е променила в позитивен план?

Този въпрос изразява реализирането на прехода от предходния въпрос, погледнат отстрани.