Rss feeds

Трудово-организационна психология ››

Изследване на мотивацията и ангажираността на служителите в IT сектора

Марина Стойчовска
0 коментара

Преди месец член на екипа на Център Амарна Марина Стойчовска присъства на събитието ТОП ИКТ работодател 2014, организирано от ICT Media и JobTiger.bg. На събитието бяха оповестени резултатите от изследване за мотивиращите фактори и ангажираността на служителите в IT сектора. В изследването вземат участие 31 компании, като броят на служителите, попълнили въпросниците, е 2273 души. 64% от тях са мъже, а 36%-жени. Участниците попълват три въпросника:

Въпросник за проучване на ангажираността-базира се на 18 фактора (обща ангажираност, лидерство, разбиране и приемане на мисията и визията, супервизия, кариера, обучение и развитие, работа в екип, управление на знанието, признание, оценка на представянето, възнаграждения и придобивки, даване на възможности, корпоративна култура, баланс работа-личен живот, работна среда, корпоративна отговорност, комуникация, качество и фокус върху клиента). Попълва се от всички служители на компанията.

Въпросник, свързан с интегрирането на стратегиите, политиките и процедурите за управление на човешкия ресурс в организацията-той се попълва от мениджърите Човешки  ресурси и е свързан със същите 18 фактора, посочени по-горе.

Въпросник, който се отнася до резултатите на компаниите и връзката им с управлението на човешките ресурси-попълва се от управителите.

Резултатите от изследването показват, че четирите най-значими фактора за мотивацията и ангажираността на служителите са следните:

1. Комуникация-изразява се в насърчаване на честни и открити отношения в компанията, така че служителите  да знаят какво се очаква от тях; да имат доверие в информацията, получавана в компанията; екипите  да комуникират и функционират добре помежду си. Обикновено това се постига чрез чести разговори на мениджърите с техните екипи за получаване на обратна връзка, споделяне на загриженост и предложения за промени в работната среда, така че работата да се върши най-ефективно.

2. Лидерство-наблюдава се висока ангажираност във фирмите, в които екипите харесват мениджърите си. Това означава, че те се вслушват в обратната връзка от служителите си и я насърчават. Често менджмънтът се свързва с по-малко важните и скучни дейност по организацията, планирането и управлението, а лидерството-с истински вдъхновяващи задачи и умението да се гледа отвъд детайлите. Организациите с висока ангажираност на служителите  се фокусират върху готовността на всеки да е лидер, което включва едновременно развитие на уменията за лидерство и мениджмънт.

3. Даване на възможности-компаниите с висока ангажираност не само подкрепят кариерния път на служителите си, но им дават и възможност да споделят мнение и да участват в процеса на определяне на цели, показвайки, че това право е от значение за компанията. Даването на възможности се свързва и с подкрепянето на инициативата в служителите, делегирането на отговорности, насърчаването на автономност за постигане на резултати. Показва се не само на мениджмънта, но и на служителите, че за тях има бъдеще в компанията.

4. Признание-свързва се с възнаграждението и придобивките, тъй като чрез тях служителите се чувстват оценени. Признанието често означава оценяване на всеки малък или голям принос на служителите, уважително отношение към тях, благодарност и похвала за добре свършена работа.

 Други интересни резултати от изследването са:

-при изследваните лица между 25г. и 55г. нивото на ангажираност се увеличава.

-служителите между 55г. и 65г. са с най-ниско ниво на ангажираност и удовлетвореност.

-служителите във възрастовите граници 21г.-45г са най-слабо удовлетворени по отношение на възнаграждението и придобивките в компаниите.

-служителите между 46г. и 55г. са най-ниско удовлетворени от възможностите за обучение и развитие в компанията.

-средните нива на ангажираност като цяло нарастват пропорционално с нарастването на стажа в компанията. По-висока е от 5 години нагоре.

Оказва се, че допълнителен фактор, който оказва влияние върху ангажираността и мотивацията на служителите, е работната среда. Аспекти, които са от значение, са естествена светлина, вентилация, климатизация. Важни са и удобния стол, липсата на шум, наличие на зеленина в офиса. Все повече значение придобива не само интериора в офиса, а и локализацията му-дали е в близост до метро, дали има места за паркиране, има ли наоколо аптека, спортна зала, магазин за плодове и зеленчуци, зона за релаксация и зеленина.

Грижата за служителите в IT сектора е на завидно ниво, така че и ангажираността и мотивацията им е висока. Работодателите от другите отрасли биха могли да почерпят идеи от това изследване, защото вероятно то е валидно не само за този сектор, но и за служителите в други области.